Regulamin sprzedaży internetowej

 • 1. Postanowienia wstępne
 • Regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych, prowadzonego przez Live the Good Life Ltd, Unit 30 Theydon Road, London, E5 9NA, zarejestrowana w Companies House pod numerem 10009375.
 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sprzedającego,
 • warunki świadczenia usług przez Sprzedającego, w tym:
 • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający,
 • zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów,
 • tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Sprzedaż, o której mowa w niniejszym Regulaminie, realizowana jest za pośrednictwem sieci Internet.
 • Oferta zamieszczona jest na stronie livethegood.life
 • Sprzedający udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.
 • Sprzedający stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.
 • Sprzedający jest zobowiązana do dostarczenia produktów bez wad.
 • Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).
 • Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
 • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 • 2. Definicje

 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • Sprzedający – Live the Good Life LTD
 • Regulamin – niniejszy Regulamin,
 • Sklep – portal internetowy zlokalizowany pod adresem livethegood.life prowadzący internetową sprzedaż produktów o charakterze kosmetycznym.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie,
 • Konsument – należy przez to rozumieć osobę fizyczna dokonująca z Live the Good Life czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego)
 • 3. Warunki składania zamówień
 • W Sklepie Sprzedający udostępnia następujące usługi elektroniczne: konto i formularz zamówienia.
 • Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga utworzenia przez Klienta konta użytkownika.
 • W trakcie zakładania konta, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola.
 • Założenie konta użytkownika możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji „Szczegóły płatności” oraz kliknięciu pola „Stwórz konto”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest podanie nazwy firmy.
 • Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 • Zamówienia w Sklepie są składane za pomocą formularza dostępnego on-line na stronie livethegood.life W formularzu zamówienia Klient podaje następujące dane: liczbę i rodzaj zamówionych towarów, sposób i adres do wysyłki towaru oraz sposób płatności.
 • Jeżeli Klient przy zakładaniu konta nie podał wszystkich danych teleadresowych, w formularzu zamówienia zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży.
 • Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym, na który ma zostać przesłany zakupiony towar oraz numer identyfikacji podatkowej NIP. W przypadku osób fizycznych podanie numeru NIP nie jest obowiązkowe.
 • Konto użytkownika oraz formularze zamówienia są świadczone nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ola@livethegood.life
 • 4. Warunki zawarcia i wykonania umowy
 • Ceny zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 • Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
 • Do zawarcia umowy sprzedaży między Sprzedającym a Klientem dochodzi w chwili potwierdzenia przez Klienta treści zamówienia, poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i Płacę”.
 • Sprzedający potwierdzi zawarcie umowy z Klientem poprzez przesłanie wiadomości e-mail zawierającej istotne warunki zawartej umowy na adres elektroniczny wskazany przez Klienta na jego koncie użytkownika w procesie rejestracji Klienta w portalu.
 • Sprzedaż towaru zostanie ponadto potwierdzona fakturą VAT wystawioną przez Sprzedającego i przesłaną Klientowi wraz z zamówionym towarem.
 • Realizacja zamówienia przez Sprzedającego rozpoczyna się:
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze lub płatnych przelewem po otrzymaniu paczki – w momencie wysłania do Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji;
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym lub płatności on-line przy pomocy portalu płatniczego payu.pl oraz www.paypal.com.pl, – w momencie zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego.
 • Rozpoczęcie procedury realizacji zamówienia zostanie potwierdzone e-mailem o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • Towar wysyłany jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych danych teleadresowych.
 • 5. Uprawnienia Klienta
 • Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu otrzymania wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Informację o anulowaniu zamówienia należy złożyć przy użyciu poczty elektronicznej na adres: ola@livethegood.life
 • 6. Warunki i terminy zapłaty
 • Klienci mają do wyboru następujące formy płatności:
 • płatność gotówką przy odbiorze towaru (przesyłka za pobraniem),
 • płatność przelewem bankowym (elektronicznym lub tradycyjnym),
 • płatność on-line przy pomocy portalu płatniczego payu.pl.
 • płatność on-line przy pomocy portalu płatniczego paypal.com.pl.
 • Informacja o kosztach wysyłki konkretnego zamówienia złożonego przez Klienta zostanie każdorazowo podana w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 • Koszty wysyłki zostaną doliczone do kwoty, którą Klient jest zobowiązany zapłacić za zamawiany towar.
 • Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego za pośrednictwem livethegood.life o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać zapłaty za zamówienie w sposób umożliwiający przechowywanie informacji oraz dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą.
 • W wypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku zapłaty w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedający wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie wpłaty i poinformuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie zapłaty zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu zapłaty, Sprzedający prześle Klientowi w sposób umożliwiający przechowywanie informacji oraz dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 • 7. Warunki realizacji i dostawy zamówienia
 • Prawidłowo złożone przez Klienta zamówienia są realizowane w ciągu 3 dni roboczych.
 • Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu realizacji dostawy przez Pocztę Polską.
 • W razie ograniczonej ilości poszczególnych rodzajów towarów, Sprzedający będzie realizować zamówienia według kolejności ich otrzymania.
 • W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedającego nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedający poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (zamówienie wówczas zostanie zrealizowane przez Sprzedającego w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 • W przypadku braku odpowiedzi Klienta Sprzedający dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.
 • W przypadku gdy Klient w sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej, wyrazi wolę rezygnacji z zamówienia Sprzedający dokona anulowania zamówienie w całości.
 • W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 7 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Sprzedający realizuje dostawy wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 8. Odstąpienie od umowy
 • Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klientowi posiadającemu status Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • W przypadku pozostałych Klientów, nie posiadających statusu Konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Zasad omówionych w § 8 Regulaminu dotyczących odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) nie stosuje się do umów, w przypadku których Konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego przez Sprzedającego. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 • W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
 • Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części.
 • Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: ola@livethegood.life Sprzedający za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 • Klient korzystający z prawa do odstąpienia od umowy obowiązany jest odesłać Sprzedającemu produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle produkt(y) przed upływem terminu 14 dni.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedający o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 9. Reklamacje
 • W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
 • W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 • W przypadku umowy z Klientem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 • Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 • Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądać usunięcia wady.
 • Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedającego z sugerowanym dopiskiem „reklamacja”, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającego w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Klient jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 • Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 • Sprzedający jest zobowiązany przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 • Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
 • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 • oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.

 • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.

 

 • 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres siedziby Sprzedającego lub za pomocą poczty elektronicznej pod adres ola@livethegood.life
 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 • 11. Przetwarzanie danych osobowych
 • Dane osobowe Klienta w procesie składania zamówienia będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • Klient w procesie rejestracji użytkownika w portalu livethegood.life może również złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub statystycznych oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej o produktach i usługach Sprzedającego.
 • 12. Polityka prywatności
 • Aby kupić towar oferowany przez sklep internetowy, należy podać swoje dane osobowe oraz adres wysyłki. Sprzedający  deklaruje, że wykorzystuje prywatne dane wyłącznie przy konkretnej transakcji oraz celach wskazanych w § 11 powyżej. Dane te zostaną przekazane firmie kurierskiej, która dostarcza przesyłkę. Firma kurierska nie będzie ich przechowywać.
 • Sprzedający gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • Każdy Klient sklepu internetowego Sprzedającego ma dostęp do podanych przez siebie danych i może je aktualizować, zmieniać lub usunąć.
 • Do prawidłowego funkcjonowania sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Klienta). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Klienta przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Można wyłączyć pliki cookies – szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie livethegood.life po naciśnięciu na napis cookies.
 • Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 • 13 Postanowienia końcowe
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest rzeczowo właściwy sąd powszechny dla siedziby Sprzedającego.
 • Sprzedający informuje, że Klienci posiadający status Konsumenta mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w tym z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z tych sposobów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 • Klienci posiadający status Konsumenta mogą korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Sklepu to: ola@livethegood.life
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Klienci będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej livethegood.life przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 roku.